AKCE – ZÁSUVKOVÝ MODUL ZDARMA – k vybraným polohovacím stolům

Během Mistrovství světa v hokeji konaného v O2 aréně není chod naší provozovny omezen – VÍCE ZDE.

Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník):

 Obchodní společnost:

 DELSO INTERIÉRY s.r.o

 IČ:

 24698016

 DIČ:

 CZ24698016

 Se sídlem:

 M. Horákové 56, Praha 7, 170 00

 Zapsaná:

 u Městského soudu v Praze pod C 166958

 Kontakty:

 www.delso.cz

Email a telefon

 delso@delso.cz

 +420 222 522 686

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: kupující) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.delso.cz (dále jen: internetový obchod).
 2. Prodávající je podnikatel, který (v souladu s ustanovením § 420 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele a (v souladu s ustanovením § 420 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 5. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II.

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Každé zboží dodávané obchodní společností DELSO INTERIÉRY s.r.o. je jedinečné a je upravováno podle přání kupujícího.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Aktuální informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě jsou k nalezení na stránce www.delso.cz/dodání
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

2.1. osobním objednáním v prodejně prodávajícího,

2.2. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

2.3. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, resp. přidáním zboží s konkrétními specifickými vlastnostmi do košíku internetového obchodu.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, jeho rozměry a další volitelné parametry. Dále pak způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Kupní smlouva je uzavřena až po doručení oznámení o potvrzení termínu a způsobu dodáníobjednávky prodávajícím. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu automatické potvrzenío obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto automatické potvrzení se nepovažuje za uzavření smlouvy. Přílohou oznámení o potvrzení termínu a způsobu dodání jsou aktuální obchodní podmínky (případně odkaz na ně) prodávajícího.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o potvrzení termínu a způsobu dodáníobjednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu či množství případně dárkyani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzenío obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o potvrzení termínu a způsobu dodáníobjednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV.

 1. Před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu (v souladu s § 1820 odst. 1 občanský zákoník) prodávající:

1.1. cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována,

1.2. způsob platby (viz. “Dodání a platba“), náklady na dodání a způsob dodání zboží,

1.3. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,

1.4. že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou,

1.5. že dodání zboží se podle § 2085 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vždy považuje za kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 1. Nemůže-li být vrácené zboží odesláno spotřebitelem poštovní přepravou, prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady (§ 1835 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V.

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI.

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 3. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 4. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.

VII.

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

1.1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Raiffeisenbank a.s., č. 7755806880/5500, variabilní symbol = číslo objednávky,

1.2. na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné)

1.3. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,

1.4. poštovní poukázkou typu A z jakékoliv pošty v rámci České republiky.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě placení v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního placení je kupní cena splatná dle podmínek prodávajícím zaslané faktury.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 30-100% z celkové částky objednaného zboží. Požadovat zálohu může prodávající i zpětně po přijetí objednávky přes internetový obchod www.delso.cz.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII.

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:

1.1. na adresu určenou kupujícím v objednávce (specifické podmínky lze nalézt v sekci doprava),

1.2. osobním převzetím v provozovně prodávajícího.

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Doporučujeme tedy aby kupující si zboží důkladně prohlédl a zkontroloval při přebírání.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

IX.

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání a převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, protržení obalu matrace apod.) podle přiloženého přepravního listu.
 2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme a prokáže přepravci, že zásilka již byla porušena při jejím převzetí, je nezbytné poškození popsat (případně vyfotit) a důkazně doložit v předávacím protokolu přepravce (tzn. dopsat do předávacího protokolu, že zákazník zboží přebírá s výhradou).
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na internetovou adresu delso@delso.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 580 691, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 4. Nepřevezme-li kupující objednané zboží a toto bude vráceno zpět prodávajícímu a/nebo při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s jeho zkontrolováním, vypráním či vyčištěním, opětovným zabalením a manipulací s ním.
 5. K uvedeným náhradám bude účtována cena dopravy, event. náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úplata za uskladnění, a to ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění.

X.

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 3. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží.
 4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a její doba je 24 měsíců.
 5. Záruka se nevztahuje na:

5.1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění

5.2. odření špatným zacházením / např. okopáním

5.3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)

5.4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.

5.5. na zoxidování

5.6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva

5.7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.

5.8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím

5.9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)

5.10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací

5.11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)

 1. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, registrace nové reklamacepřes email na delso@delso.cz, dotazy k již regisrované reklamaci: obchod@delso.cz.
 2. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 3. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující.
 5. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí.

XI.

 1. Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže, kdy bere zejména na vědomí, že je nutné:

1.1. zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)

1.2. zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.

1.3. informovat firmu DELSO INTERIÉRY s.r.o. o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)

1.4. zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.

1.5. připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem techniků DELSO INTERIÉRY s.r.o. odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo komplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést zodpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou DELSO INTERIÉRY s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou DELSO INTERIÉRY s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.

1.6. provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Firma DESLO INTERIÉRY s.r.o. je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.

 1. Pokud kupující včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje prodávajícího o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení. Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje prodejce o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodaní objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.
 2. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s tím, aby smontovaný výrobek umístěný v kupujícím zvoleném prostoru nafotil a případně tyto fotografie užil jako prezentaci svých výrobků na svých webových stránkách.

XII.

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

2.1. ode dne převzetí zboží,

2.2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

2.3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

3.1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

3.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

3.3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3.4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít emailovou komunikaci. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí emailu. 
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

XII.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

1.5. a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

3.1. výměnu za nové zboží,

3.2. opravu zboží,

3.3. přiměřenou slevu z kupní ceny,

3.4. odstoupit od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

4.1. pokud má zboží podstatnou vadu,

4.2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

4.3. při větším počtu vad zboží.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.& 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

XIV

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XV.

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XVI.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát  oddělení ADR se sídlem Gorazdova1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Gorazdova1969/24, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XVII.

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
KLIENTSKÉ

RECENZE

Košík
Start typing to see products you are looking for.
Poptávám

ROHOVÝ STŮL SHAPER NA MÍRU

Chcete

VÍCE INFORMACÍ K AKUSTICKÉ BUDCE?

Vyplňte níže nezávazný formulář a my se vám co nejdříve ozveme, abychom probrali vaše požadavky a navrhnuli další postup. 

PŘIJĎTE SI

VYZKOUŠET ŽIDLI NA PRODEJNĚ

Vyplňte níže nezávazný formulář a my se vám co nejdříve ozveme, abychom domluvili termín vaší návštěvy, při které se můžete vyzkoušet jakýkoliv model zdravotní kancelářské židle a společně vybereme ten nejvhodnější model a konfiguraci.